preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Adžamovci

Login
>>VIRTUALNA KNJIŽNICA

>>Tražilica
>>Dvije,tri o...

Vladimir Nazor rođen je 30. svibnja 1876. u Postirama na Braču. Na rodnome otoku polazio je pučku školu, u Splitu klasičnu gimnaziju s koje je prešao na sedmogodišnju realku, te maturirao 1894 godine. Studirao je prirodne znanosti, matematiku i fiziku u Grazu (Austrija) i jedan semestar u Zagrebu, a diplomirao 1902 godine. Počeo je raditi kao suplent u splitskoj gimnaziji, potom kao profesor u Zadru te od 1903. do 1918. godine u Istri (Pazin, Kopar i Kastav), koja je presudno obilježila njegovo stvaralaštvo. Dvije je godine u Zagrebu, a potom upravitelj dječjeg doma u Crikvenici, 1926. na Sušaku, ponovo u Crikvenici, a od 1931. opet u Zagrebu do umirovljenja 1933. Krajem 1942. odlazi s Ivanom Goranom Kovačićem u partizane. Obavljao je više političkih dužnosti u vrijeme i poslije rata (predsjednik ZAVNOH-a, predsjednik Sabora). Još 1919. godine postao je dopisni, a 1940. redovni član JAZU (Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti). Pisao je pjesme, prozu, kritike, eseje, feljtone i studije, prevodio i sastavljao antologije i školske udžbenike. Jedan je od najplodnijih i najpopularnijih naših međuratnih pisaca. Umro je u Zagrebu 19. lipnja 1949. Važnije su mu knjige:

Slavenske legende (Zadar, 1900.)Knjiga o kraljevima hrvatskijem (Zadar, 1904.)Veli Jože (Ljubljana, 1908.)Lirika (Zagreb, 1910.)Istarske priče (Zagreb, 1913.)Utva zlatokrila (Zagreb, 1916.)Medvjed Brundo (Zagreb, 1916.)Stoimena (Zagreb, 1916.)Priče iz djetinjstva (Zagreb, 1924.)Istarski gradovi (Zagreb, 1930.)Šarko (Zagreb, 1930.)Pastir Loda (Zagreb, 1939.)Zagrebačke novele (Zagreb, 1942.)Putopisi (Zagreb, 1942.)  

>>e-Škole

KORISNO

Školsko zvono

Raspored zvona :

     Ujutro
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.45 - 10.30
4. 10.40 - 11.25
5. 11.30 - 12.15
6. 12.20 - 13.05

7. 13.10 - 13.55

 

  Poslijepodne
1. 13.15 - 14.00
2. 14.05 - 14.50
3. 15.00 - 15.45
4. 15.50 - 16.35

5. 16.40  - 17.25

6. 17.30  - 18.15

>>Korisno

Praznici učenika u 2021. godini

>>Voćnjak

>> V.N. Nagrada

'Nagradu Vladimir Nazor' dodjeljuje Republika Hrvatska za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma u Republici Hrvatskoj.

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se umjetnicima za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom protekle godine, kao i grupi umjetnika za kolektivna umjetnička ostvarenja.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Nagradu dodjeljuje Odbor 'Nagrade Vladimir Nazor' na prijedlog komisija koje osniva za pojedina područja umjetnosti. Predsjednika i članove Odbora, na prijedlog ministra kulture, imenuje Hrvatski sabor iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika. 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 10. 2016.

Ukupno: 329577
Ovaj mjesec: 97
 

Osnovna škola  «Vladimir Nazor » 

A D Ž A M O V C I

KLASA:112-02/22-01/05

URBROJ: 2178-22-02/01-22-1

Adžamovci, 1. ožujak 2022. godine

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci  Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje upućuje

P O Z I V

na  procjenu odnosno testiranje kandidata

 

Testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme–20 sati ukupnog tjednog radnog vremena uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca koji je objavljen 17. veljače 2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci:

 

Održati će se dana 8. ožujka 2022. godine s početkom u 13,00 sati u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Adžamovci uz poštivanje svih epidemioloških uvjeta.

 

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Cah Vedrana

2.

Dolenec Bojan

3.

Draženović Katarina

Izvori za pripremanje kandidata:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
  2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 94/15, 3/17)
  3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 112/10, 82/19, 100/21)
  4. Statut Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci:http://os-vnazor-adzamovci.skole.hr/_kolski_dokumenti/statut_kole
  5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 7/19)

 

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se literaturom odnosno bilješkama

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija

- razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi protivno pravilima testiranja biti će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Pismenu procjenu provesti će Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje imenovano odlukom, KLASA:112-02/22-01/04, URBROJ:2178/22-02/01-22-1 od 1. ožujka 2022. godine. Pismena procjena obuhvaća provjeru znanja potrebnog za obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, te po potrebi provjeru ostalih vještina vezanih uz obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja. Po dolasku na pismenu procjenu od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti pismenoj procjeni. Ne postoji mogućnost naknadno pismene procjene, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi pismenoj procjeni.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku. 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne Škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci.

Nakon provedene pismene procjene povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva. Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnateljica odlučuje kojeg će kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa. Prije donošenja odluke o kandidatu, ravnateljica zadržava pravo pozvati kandidate na razgovor. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s članku 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci.

Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

Osnovna škola  «Vladimir Nazor » 

A D Ž A M O V C I

KLASA:112-02/22-01/06

URBROJ: 2178-22-02/01-22-1

Adžamovci, 1. ožujak 2022. godine

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci  Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje upućuje

 

P O Z I V

na  procjenu odnosno testiranje kandidata

 

Testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto spremač/ica-rad u PŠ Laze na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena) – 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena koji je objavljen 17. veljače 2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci:

 

Održati će se dana 8. ožujka 2022. godine s početkom u 14,00 sati u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Adžamovci uz poštivanje svih epidemioloških uvjeta.

 

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Babić Ivana

2.

Grganić Branka

 

Sukladno člancima 12.,13.,15.,  i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci i Odluci Povjerenstva KLASA:112-02/22-01/07, URBROJ:2178-22-02/01-22-1 od 01. ožujka 2022. provesti će se skraćena usmena procjena odnosno testiranje o poznavanju rada spremačice.

Usmenu procjenu provesti će Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje imenovano odlukom, KLASA:112-02/22-01/04, URBROJ:2178/22-02/01-22-1 od 1. ožujka 2022. godine. Usmena  procjena obuhvaća provjeru znanja potrebnog za obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, te po potrebi provjeru ostalih vještina vezanih uz obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja. Po dolasku na usmenu procjenu od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti usmenoj procjeni. Ne postoji mogućnost naknadno usmene procjene, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi usmenoj procjeni. Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku. 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne Škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci.

Nakon provedene usmene procjene povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva. Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnateljica odlučuje kojeg će kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa. Prije donošenja odluke o kandidatu, ravnateljica zadržava pravo pozvati kandidate na razgovor. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s članku 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci.

Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

N A T J E Č A J- za zasnivanje radnog odnosa

1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE - rad u Matičnoj školi Adžamovci

1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena) –16 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ UCITELJ-ICA MATEMATIKE.docx

 

N A T J E Č A J- za zasnivanje radnog odnosa

1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - rad u matičnoj školi 

1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme–20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca

 

N A T J E Č A J- za zasnivanje radnog odnosa

1. SPREMAČ/ICA- rad u područnoj školi Laze

-1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena) – 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ SPREMAC-ICA PS LAZE.docx

 

  N A T J E Č A J -za zasnivanje radnog odnosa

1.UČITELJ/ICA KEMIJE (m/ž) –rad u matičnoj školi Adžamovci

-1 Izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena) -15 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Priloženi dokumenti:
Natjecaj Ucitelj Kemija.PDF

 

    N A T J E Č A J -za prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                             „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Stručni suradnik (m/ž)-pedagog/psiholog/logoped/edukacijski rehabilitator-defektolog

 -1 Izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci- 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Priloženi dokumenti:
Natjecaj strucni suradnik.docx

 

N A T J E Č A J

  za prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

   „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

1.STRUČNI SURADNIK- defektolog/logoped/psiholog

-1 Izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme- 40 sati ukupnog  tjednog radnog vremena

U prilogu dokument:

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ STRUCNI SURADNIK.PDF

 

     N A T J E Č A J

1. SPREMAČ/SPREMAČICA- rad u  područnoj školi Laze

1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice s bolovanja

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ SPREMACICA PS LAZE.PDF

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Stjepana Radića 3, Adžamovci

35420 Staro Petrovo Selo

KLASA:112-07/20-01-02

URBROJ: 2178/22-02/20-01

Adžamovci, 19.10.2020. godine

Na temelju članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci  Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje upućuje:

                                                                           POZIV

                                                na  procjenu odnosno testiranje kandidata

 

Na pismenu procjenu koja će se održati  27. listopada 2020. godine u 13:00 sati u prostorima sportske dvorane OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci, Stjepana Radića 3, 35420 Adžamovci.

 

Pismena procjena održati će se  uz poštivanje svih epidemioloških mjera ( mjerenje temperature, nošenje maske, dezinfekcija ruku i obuće, propisani razmak od minimalno 2 m) . Molimo kandidate da se pridržavaju svih propisanih mjera.

  1. Za radno mjesto Učitelj/ica informatike:

Izvori za pripremanje kandidata:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. 98/19.,64/20)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine br. 94/15.,3/17)

3. Pravilnik o načinimapostupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi           (Narodne novine br. 112/10.,82/19.,43/20)

4. Poljak V.: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb 1993.

5. Kurikulum nastavnog predmeta Informatike za osnovne i srednje škole (Narodne novine br. 22/18)

2.Za radno mjesto Učitelja/ice razredne nastave u Područnoj školi Laze

    Za radno mjesto Učitelja/ice razredne nastave u Područnoj školi Gunjavci

Izvori za pripremanje kandidata:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. 98/19.,65/20)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine  br. 94/15.,3/17)

3. Pravilnik o načinimapostupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi           (Narodne novine br. 112/10.,82/19.,43/20)

4. Vladimir Poljak: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb 1993.

5. Kurikulum nastavnog predmeta hrvatski jezik ( Narodne novine 10/2019), Kurikulum nastavnog predmeta matematika ( Narodne novine 7/2019), Kurikulum nastavnog predmeta priroda i društvo (Narodne novine 7/2019)

3. Za radno mjesto Učitelj učiteljica Likovne kulture

Izvori za pripremanje kandidata:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. 98/19.,65/20)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine br. 94/15.,3/17)

3. Pravilnik o načinimapostupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi           (Narodne novine br. 112/10.,82/19.,43/20)

4. Grgurić, Nada; Marijan Jakubin: Vizualno – likovni odgoj i obrazovanje: metodički priručnik, Educa, Zagreb 1996.

5. Kurikulum nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i likovna umjetnost za gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 7/19.)

4. Za radno mjesto Tjelesne i zdravstvene kulture

Izvori za pripremanje kandidata:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. 98/19.,65/20)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine  br. 94/15.,3/17)

3. Pravilnik o načinimapostupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi           (Narodne novine br. 112/10.,82/19.,43/20)

4. Neljak, Boris: Kineziološka metodika u osnovnim i srednjim školama. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 2011.

5. Kurikulum nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 27/19.)

Pismena procjenu provesti će Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje imenovano odlukom, KLASA:112-07/20-01-01, UBROJ:2178/22-02/20- 01 od 16. listopada 2020. godine. Pisana procjena obuhvaća provjeru znanja potrebnog za obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, te po potrebi provjeru ostalih vještina vezanih uz obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Po dolasku na pismenu procjenu od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti pisanoj procjeni. Ne postoji mogućnost naknadno pisane procjene, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi pisanoj procjeni. Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku. 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci.

Nakon provedene pisane procjene povjerenstvo utvrđuje listu kandidata, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva. Na temelju dostavljene liste kandidata ravnateljica odlučuje kojeg će kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa. Prije donošenja odluke o kandidatu, ravnateljica zadržava pravo pozvati kandidate na razgovor. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s čl. 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

                     Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

  N A T J E Č A J                                         

  1. UČITELJ/ICA  TJELESNE I ZDRAVSTVENE  KULTURE – rad u matičnoj školi

1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

N A T J E Č A J    

1.UČITELJ/ICA INFORMATIKE- rad u matičnoj i područnim školama

1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Priloženi dokumenti:
Natjecaj Informatika.PDF

 

  N A T J E Č A  J 

1.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- rad u PŠ Gunjavci

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice na rad

 

  N A T J E Č A J

 1.UČITELJ/ICA  LIKOVNE  KULTURE – rad u matičnoj školi

1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca

Priloženi dokumenti:
Natjecaj Likovna kultura.PDF

 

  N A T J E Č A J

1.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- rad u PŠ Laze

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice na rad

  

Priloženi dokumenti:
Natjecaj razredn nastava-PS Laze.PDF

 

 N A T J E Č A J

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- rad u PŠ Laze

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno do povratka radnice na rad

-NATJEČAJ

1.  UČITELJ/LIKOVNE KULTURE.-1  izvršiteljica na neodređeno nepuno radno vrijeme -20 sati tjedno uz uvjet probnog rada od 6 mj

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Stjepana Radića 3, Adžamovci

35420 Staro Petrovo Selo

KLASA:112-07/20-01-01

URBROJ: 2178/22-02/20-01

Adžamovci,  12.02.2020.

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci  Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje upućuje:

                                                                           POZIV

                                                na  procjenu odnosno testiranje kandidata

Pozivaju se kandidati:

1. Karolina Klarić Crljenković

2. Zdravko Konjić

Na pismenu procjenu koja će se održati u srijedu 19. veljače 2020. godine u  14,00 sati u

OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci, Stjepana Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo, za radno mjesto učitelj/ica informatike.

Izvori za pripremanje kandidata:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine br.“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. 98/19.)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ br. 94/15)

3. Pravilnik o načinimapostupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi           („Narodne novine“ br.82/19)

4.Kurikulum nastavnog predmeta Informatike za osnovne i srednje škole („Narodne novine“ br. 22/18)

Pisanu procjenu provesti će Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje imenovano odlukom, KLASA:602-01/20-01-17, UBROJ:2178/22-02/20-01 od 30. siječnja 2020. godine. Pisana procjena obuhvaća provjeru znanja potrebnog za obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, te po potrebi provjeru ostalih vještina vezanih uz obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Po dolasku na pisanu procjenu od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti pisanoj procjeni. Ne postoji mogućnost naknadno pisane procjene, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi pisanoj procjeni. Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku. 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci.

Nakon provedene pisane procjene povjerenstvo utvrđuje listu kandidata, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva. Na temelju dostavljene liste kandidata ravnateljica odlučuje kojeg će kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa. Prije donošenja odluke o kandidatu, ravnateljica zadržava pravo pozvati kandidate na razgovor. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s čl. 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

                        Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE -1 izvršitelj/ica na određeno puno radno

vrijeme – 40 sati tjedno do povratka radnice s rodiljnog dopusta

 

N A T J E Č A J

1. UČITELJ/ ICA NJEMAČKOG JEZIKA-1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno radno vrijeme – 24 sati tjedno do povratka radnika s neplaćenog dopusta

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ NJEMACKI JEZIK.PDF

Static HTML

N A T J E Č A J
                                               
1.UČITELJA LIKOVNE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno
vrijeme – 20 sati tjedno uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Stjepana Radića 3, Adžamovci

35420 Staro Petrovo Selo

Klasa:112-07/19-01-153

Urbroj: 2178/22-02/19-01

Adžamovci,  31.10.2019.

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci,  Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje upućuje:

 

 

                                                                  POZIV

                                 na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

Sukladno člancima 12.,13., 15., i 19.,  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanje kandidata provest će se u skraćenom postupku u skladu sa odredbama Pravilnika ( procjena odnosno testiranje samo iz nekog od navedenih područja, odnosno skraćena usmena procjena odnosno testiranje iz stečenih stručno pedagoških i metodičkih kompetencija.)

Usmena procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci, Stjepana Radića 3, 35 420 Staro Petrovo Selo, dana 06. studenog 2019. godine u 13.00 sati.

Po dolasku na procjenu znanja odnosno testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti procjeni znanja odnosno testiranju.

Ne postoji mogućnost naknadne procjene znanja odnosno testiranja, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi procjeni znanja odnosno testiranju. Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku. 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ„Vladimir Nazor“ Adžamovci.

Nakon procjene znanja odnosno testiranja povjerenstvo utvrđuje listu kandidata, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva. Na temelju dostavljene liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa. Prije donošenja odluke o kandidatu,  ravnatelj zadržava pravo pozvati kandidate na razgovor. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s čl. 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.                 

                  

      Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

Static HTML

N A T J E Č A J
                                               
1. .UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno
vrijeme – 24 sati tjedno do povratka radnika s neplaćenog dopusta

Static HTML

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

ADŽAMOVCI

KLASA: 112-01/19-01-92

URBROJ: 2178/22-02/19-01

Adžamovci,  09. srpnja 2019.

Predmet: Obavijest o izboru ravnatelja/ice Osnovne Škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci

Nakon raspisivanja natječaja 29. svibnja 2019. godine i održavanja sjednice Školskih odbora te izbora na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Zboru radnika te održane sjednice Školskog odbora 17. lipnja 2019. gdje je za ravnateljicu Osnovne škole „Vladimir Nazor“  imenovana Marija Petričević, prof. Odlukom Školskog odbora KLASA:003-06/19-01-37, URBROJ:2178/22-02/19-01 od 17. lipnja 2019.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku: Svaki prijavljeni kandidat na ovaj natječaj ima pravo pregledati natječaju dokumentaciju i u roku od petnaest dana primitka obavijesti o izboru i imenovanju ravnatelja zatražiti sudsku zaštitu pri Općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu OŠ „Vladimir Nazor“Adžamovci.

Predsjednik školskog odbora:

Tomislav Šimac

Dostaviti:

  1. Marija Petričević
  2. Ivan Stojić
  3. Pismohrana
Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST O IZBORU.docx

OBAVIJEST UČESNICIMA NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

ADŽAMOVCI

KLASA: 112-01/19-01-91

URBROJ: 2178/22-02/19-01

Adžamovci,  09. srpnja 2019.

 

Temeljem raspisanog i provedenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto tajnika/ice škole, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, rad u sjedištu poslodavca, uz probni rad od 3 mjeseca, koji je objavljen 18. lipanj 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kandidati-sudionici natječaja

OBAVIJEŠTAVAJU SE O REZULTATIMA NATJEČAJA 

Temeljem uvida u pristiglu natječaju dokumentaciju, te provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci, Školski odbor na sjednici održanoj 05. srpnja 2019. godine, dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Doroteu Perić, magistar prava.

Dostava obavijesti svim kandidatima natječaja o prijemu izabranog kandidata po raspisanom natječaju smatra se obavljenom istekom osmog dana od objave ove obavijesti na web stranici škole.

 

Ravnateljica  škole:

Marija Petričević, prof.

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» Stjepana Radića 3, Adžamovci

35420 Staro Petrovo Selo

Klasa:112-07/19-01-1 Urbroj: 2178/22-02/19-01

Adžamovci,  28. lipnja 2019.

Na temelju članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci predsjednik Povjerenstva za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje upućuje

POZIV na provjeru znanja i sposobnosti ( pisana i usmena provjera znanja- testiranje)

U četvrtak, 04. srpnja 2019. godine u 12 sati  u OŠ „ Vladimir Nazor“ Adžamovci, Stjepana Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo, provest će se pisana i usmena provjera znanja- testiranje s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja za radno mjesto tajnik/tajnica škole:

1. Josipa Demo

2. Dorotea Perić

Pravni izvori za pripremanje kandidata:

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( "Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)

2. Zakon o radu (" Narodne novine" 93/14, 127/17)

3. Statut OŠ „Vladimir Nazor“ (http://os-vnazor-adzamovci.skole.hr/skolski _dokumenti)

4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine" br.128/17)

5. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ("Narodne novine" br. 51/18)

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15)

7. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno     obrazovnoj skupini u osnovnoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09)

8. Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 7/09)

9. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno- tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi ("Narodne novine" br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012. i 94/2013.)

10. Pravilnik o postupku jednostavne nabave http://os-vnazor-adzamovci.skole.hr/skolski _dokumenti

Pisanu i usmenu provjeru znanja-testiranje provesti će Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje imenovano odlukom, KLASA:602-01/19-01-19, UBROJ:2178/22-02/19-01 od 18. lipnja 2019. godine.

Pisana i usmena provjera znanja-testiranje obuhvaća provjeru znanja potrebnog za obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, te po potrebi provjeru ostalih vještina vezanih uz obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Po dolasku na pisanu i usmenu provjeru znanja- testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri znanja-testiranju.

Ne postoji mogućnost naknadno pisane i usmene provjere znanja- testiranja, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi pisanoj i usmenoj provjeri znanja- testiranju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku. 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci.

Nakon provedene pisane i usmene provjere znanja- testiranja povjerenstvo utvrđuje listu kandidata, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva. Na temelju dostavljene liste kandidata ravnateljica odlučuje kojeg će kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa. Prije donošenja odluke o kandidatu, ravnateljica zadržava pravo pozvati kandidate na razgovor. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s čl. 21. Pravilnika.

 

Povjerenstvo za procjenu  i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ brojevi 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  i članku 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Vladimir Nazor“Adžamovci,

OŠ „Vladimir Nazor“Adžamovci 18. lipnja 2019. godine raspisuje 

                                             

                                                      N A T J E Č A J

                                                  za popunu radnog  mjesta

 

1.TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE-– 1 izvršitelj/ica na neodređeno  puno radno vrijeme, rad u sjedištu poslodavca, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

 

UVJETI:

 
Uz opće uvjete  za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sukladno članku 105., stavak 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:  
-životopis

-domovnicu

-diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja)

-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN„ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(„NN„ broj 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,a dodatne informacije o dokazima na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14  39/18)   dužna  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje dostupan na poveznici Škole:http://os-vnazor-adzamovci.skole.hr/skolski _dokumenti

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provesti će pisanu i usmenu provjeru prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata.

Na web stranici škole :(www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr), biti će objavljeno područje provjere pravni i drugi izvori za pripremu kandidata, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja najkasnije pet (5) dana prije održavanje testiranja.

 

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi procjeni, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci, kao voditelj obrade osobnih  podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
 

Navedenu dokumentaciju dostaviti u  neovjerenoj preslici (istu ne vraćamo), a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:

(www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr) , te se dostava svim kandidatima smatra obavljena istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.

 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci, Stjepana Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo, s naznakom „Za natječaj-tajnik“

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                  Ravnateljica škole:

                                                                                                 Marija Petričević,prof.                                                                                                          

Klasa: 112-02/19-01-79

Urbroj: 2178/22-02/19-01

Adžamovci,  18. 06.2019.godine

 

N A T J E Č A J

1.UČITELJA  LIKOVNE  KULTURE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno  nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

2.UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno radno vrijeme – 18 sati tjedno do povratka radnika s neplaćenog dopusta

 

Tekst natječaja u prilogu.

Adžamovci, 11.3.2019.

 
 
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ 3-2019.docx

N A T J E Č A J  za popunu radnog mjesta

UČITELJ KEMIJE -1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena  

Tekst natječaja u prilogu.

Adžamovci, 14.1.2019.

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ 1-2019 - kemija.docx

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1.UČITELJ GLAZBENE KULTURE-1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno do povratka radnice na posao

                                                                                                                                                         (rodiljni,roditeljski dopust)

 

 

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ 1-2019.docx

 

N A T J E Č A J za popunu radnih  mjesta

1. SPREMAČ/SPREMAČICA – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 14 sati tjedno rad u PŠ Laze do povratka radnice s bolovanja
2. DOMAR-LOŽAČ – 1 izvšitelj/ica na određeno puno radno vrijeme –do povratka radnika sa neplaćenog dopusta

 

Detalji natječaj u prilogu.

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 
Stjepana Radića 3, Adžamovci
35420 Staro Petrovo Selo
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN
87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13.,152/14.,7/17.,68/18. ) Osnovna škola „Vladimir
Nazor,“Adžamovci raspisuje
                                               

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta  

 
1. SPREMAČ/SPREMAČICA – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 14 sati tjedno
  rad u PŠ Gunjavci

Uvjeti:
- završena osnovna škola
Uz prijavu kandidati moraju priložiti: zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu,  rodni list,uvjerenje o nekažnjavanju- ne
starije od 6 mjeseci,potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO .
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti
dokaze o istom. 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,
a dodatne informacije o dokazima na poveznici
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici (istu ne vraćamo).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr
Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo.
Ravnateljica škole:
Marija Petričević,prof.
Klasa: 112-01/18-01-89
Urbroj: 2178/22-02/18-01
Adžamovci, 06.11.2018.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj-11-2018.docx

preskoči na navigaciju